Головна › Про нас

КОНЦЕПЦІЯ

розвитку Навчально-наукового центру професійно-технічної освіти
Національної академії педагогічних наук України

Image 01

Навчально-науковий центр професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України (ННЦ ПТО НАПН України) створено Постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2001 року № 420 "Про створення Навчально-наукового центру професійно-технічної освіти" та Постановою Президії Академії педагогічних наук України від 20 грудня 2001 року як її структурний підрозділ з підготовки, перепідготовки й підвищення кваліфікації спеціалістів в сфері послуг, а також експериментальної перевірки результатів досліджень з проблем педагогіки і психології в галузі професійної освіти.

Цей Центр є першим і унікальним навчально-науковим закладом в структурі Академії педагогічних наук України, метою діяльності якого є:

 • формування     національного висококваліфікованого кадрового потенціалу для сфери послуг шляхом надання середньої та вищої освіти (у межах акредитації), підвищення кваліфікації та фахової перепідготовки;
 • виховання  гармонійно  розвиненої  та  національно  свідомої особистості;
 • проведення прикладних наукових досліджень та експериментальна перевірка розроблюваних Національною академією педагогічних наук програм, проектів, прогнозів, різноманітних засобів і технологій для науково-методичного забезпечення потреб професійно-технічної освіти.

Об'єктом діяльності Центру є система середньої та вищої професійно-технічної освіти у сфері послуг, предметом діяльності - теорія і практика надання професійно-технічної освіти з опорою на національний і світовий досвід та наукові результати Академії педагогічних наук України.

Досягнення головної мети, у межах визначених об'єкта та предмета, забезпечується шляхом упровадження таких видів діяльності:

 • освітньо-професійна;
 • науково-дослідна;
 • науково-виробнича;
 • спортивно-виховна;
 • видавнича;
 • торговельна

В теорії усі економічні блага прийнято поділяти на матеріально-речові та послуги. Під "послугами" розуміють різноманітні види діяльності, яка здійснюється з метою задоволення численних потреб фізичних та юридичних осіб. Послуги, залежно від їхнього характеру, поділяють на "невиробничі" і "виробничі" – послуги невиробничого і виробничого характеру. Останні забезпечують і забезпечуються виробничою інфраструктурою. Послуги надаються у порядку основного або неосновного виду діяльності. Промислові підприємства реалізують та надають свої послуги найчастіше у вигляді доповнення до своєї основної виробничої діяльності.  Тому відмінність між матеріально-речовим промисловим продуктом і наданням послуг виробничого характеру є досить умовною, що призводить до дискусій щодо їхньої класифікації.

В широкому розумінні до сфери послуг як такої  відносять надзвичайно важливі і масштабні види людської діяльності – медицину, освіту, торгівлю, банки, юриспруденцію. Це види і сфери людської діяльності, які невіддільні від поняття і категорії "послуг" – медичні послуги, освітянські послуги, торгівельні послуги, банківські послуги, юридичні послуги. Але не менш важливими і масштабними є такі види діяльності як "житлове будівництво", "ремонт і технічне обслуговування", галузі перевезень, розгалужена мережа зв'язку,  все зростаюча інформаційна служба, комунальне і готельне господарство, спорт і туризм як величезні і самостійні види людської діяльності, страхова сфера і сфера побуту.

В кожній з перелічених сфер діяльності надаються найрізноманітніші послуги – страхові і побутові, послуги в туристичному чи готельному господарстві, в спортивній сфері. Коли ж торкнутися кожної з названих сфер діяльності окремо – то з'ясується, що служба перевезень включає і авто і авіапослуги,  і послуги морського чи річного фрахту, і залізничні перевезення, в мережу зв'язку маємо включити пошту, телеграф, телефон, радіо і телебачення, а сфера юридичних послуг обіймає нотаріат, адвокатуру і всю розгалужену судово-правову систему.

Прикметною особливістю розвитку сфери послуг в структурі різних видів людської діяльності є надзвичайно високі і випереджаючи темпи її розвитку у порівнянні, скажімо зі сферою матеріального виробництво тобто з  галузями які прийнято відносити до суто матеріальних – промисловість, сільське господарство, будівництво, лісництво чи гірнича діяльність. Цю основоположну тенденцію треба брати до уваги як імператив подальшого розвитку.

Сфера послуг розвивається темпами, які перевищують темпи розвитку виробництва. В економічно розвинутих країнах обсяг виробництва у сфері послуг у 2 -З рази перевищує обсяг у виробничій сфері. Сфера послуг в Україні уже сьогодні у своєму розвитку перевищує сферу виробництва (зокрема, торгівля, обслуговування та ремонт автомобілів, побутової техніки, громадського харчування, транспортне обслуговування, отримання та обробка інформації та інше).Можна з впевненістю стверджувати, що на сьогодні переважна більшість населення України має робочі місця у тій чи іншій сфері послуг. Кожна з цих сфер потребує фахівців різного рівня та напрямку щодо фаху. До всіх фахівців - як за фахом, так і за рівнем кваліфікації - у сфері послуг висувається одна загальна вимога-мати достатню теоретичну та практичну підготовку у сфері обслуговування споживачів, тобто, знати сервісні технології. Обумовлена ця вимога у меншій мірі наступними факторами:

 1. Будь-яка послуга незалежно від сфери діяльності включає в себе обслуговування споживачів (якраз для виконання цієї роботи треба мати та застосовувати сервісні технології);
 2. Ми маємо всього 10-річний досвід роботи у напрямку застосування сервісних технологій, а цей період для такої роботи можна назвати початковим станом (протягом 70 років за умов дефіциту проблема споживача для  нас просто не існувала);
 3. Фахівець сфери послуг має бути підготовленим не лише у напрямку своєї спеціальності (наприклад, ремонт та обслуговування автомобілів),але й у напрямку сервісних технологій, тобто, обслуговування споживачів.

Виходячи з цих аргументів, Навчально-науковий центр професійно-технічної освіти Академії педагогічних наук України поряд з предметними технологіями має розробляти, та впроваджувати наукове, методичне та учбове забезпечення навчального процесу стосовно сервісних технологій незалежно від видів послуги. Ці питання у нашій педагогічній науці, в теорії маркетингу, економічних науках, психології, теорії поведінки споживачів розроблені у недостатній мірі, та потребують подальшого розвитку у наукових дослідженнях, узагальнення передового досвіду, методичному забезпечені, написанні підручників, навчальних посібників, монографій та впровадження їх у навчальний процес з метою подальшого впровадження безпосередньо у виробництво.

Основні напрямки роботи з сервісних технологій - це ті, що спрямовані на забезпечення максимального рівня задоволення споживачів. Ці напрямки мають бути у подальшому представленими у вигляді програм наукових досліджень, планів видання наукової, учбової та методичної літератури, впровадження нових та удосконалення існуючих курсів дисциплін навчальних закладів різного рівня акредитації. У кінцевому результаті ННЦ ПТО НАПН України має послідовно нарощувати свій потенціал у напрямку створення теорії та практики застосування сервісних технологій у всіх сферах діяльності, що пов'язані з наданням послуг споживачам.

Особливості діяльності новоствореного Центру  пов'язані також з особливостями новітньої епохи "ХХІ столітті і нового тисячоліття" , а також конкретними умовами розвитку України і конкретикою обраної спеціалізації Центру.

Оскільки головним призначенням Центру є надання професійної освіти у сфері послуг, Концепцію найперше визначають зазначені вище особливості.

Прийдешнє ХХІ століття вчені і прогнозисти визначають як "техно-інформаційно- інтелектуальну еру" в розвитку людської цивілізації. Минулися часи, коли початкові чи середні заклади професійної освіти надавали примітивні навички і знання в обраній спеціалізації, а отримання справжньої майстерності покладалося на впертись і наполегливість самого майбутнього  працівника. Сучасна епоха потребує всебічно розвиненого – розумово, культурно, фізично, інтелектуально – фахівця в обраній ним спеціальності. За висновками провідних зарубіжних дослідників (П.Друкер, Д.Гелбрейт) епоха "масового виробництва" вже забезпечила в розвинутих країнах Заходу задоволення потреб, так би мовити , "фізичного існування"(ці потреби задовольняються матеріальною сферою виробництва і людської діяльності). Але, як відомо, "не хлібом єдиним живе Людина". В сучасних умовах все більшого значення набуває задоволення найрізноманітніших потреб, пов'язаних з їх задоволенням кожної і конкретної  Людини в її самореалізації, пов'язаних з її особистістю, і соціальним статусом (ці потреби задовольняють перелічені вище види діяльності у сфері послуг). Західні дослідники (економісти, соціологи, статистики) вважають, що "соціальний статус людини" найбільше виражають три ознаки – престиж професії,  рівень доходу і рівень освіти.

Однією з сучасних ознак "сучасності країни" є професійно-освітній рівень її населення: чим він вище, тим вищий "соціальний капітал нації", тим вищу сходинку займає країна в ієрархії "коефіцієнту людського розвитку", за стандартами ООН та міжнародних організацій. Наша країна, у свій "перебудовний період" позбулася зовсім непоганого місця в світовій ієрархії і зайняла зовсім непрестижне місце серед слаборозвинених країн. Перебудову українського суспільства на принципово нових соціально-економічних засадах зумовлює необхідність докорінного реформування системи професійної освіти, зокрема у сфері послуг. Ринкові умови і особливості сучасного ринку праці висувають принципово нові вимоги до майбутніх фахівців і спеціалістів. Сьогодні відбувається стрімке оновлення обладнання і технологій, потрібний високий рівень професійної компетенції, ринок праці вимагає від працівника мобільності та інформованості. В цих умовах важливого значення набуває економічна підготовка, певні управлінські навички, не говорячи вже про фахову майстерність.

До основних функцій Центру належать:

 • освітньо-професійна у сфері послуг відповідно до Державних стандартів освіти, видів ліцензій на освітню діяльність та рівня акредитації;
 • науково-дослідна у сфері методологічного, теоретичного і методичного забезпечення освітньо-професійної, навчально-виробничої, навчально-виховної та
 • спортивно-виховної діяльності Центру;
 • навчально-виробнича у сфері послуг, що здійснюються на основі сучасних технологій, відповідно до Державних стандартів України;
 • навчально-виховна, побудована на принципах національних та загальнолюдських цінностей, гуманізму й високої моралі, патріотизму і любові до України;
 • спортивно-виховна щодо сприяння підготовці олімпійського резерву та підготовки кваліфікованих фахівців у сфері послуг фізичної реабілітації й оздоровлення;
 • господарська, яка спрямована на формування ресурсного потенціалу, необхідного для проведення успішної діяльності Центру.

За напрямом реалізації науково-дослідної функції головними завданнями Центру є:

 • проведення досліджень з проблем методики професійної освіти на основі новітніх інформаційних технологій;
 • розробка стратегії професійно-технічної підготовки фахівців у сфері послуг;
 • розробка дидактичних засад впровадження у навчальний процес новітніх виробничих  технологій, що застосовуються у сфері послуг;
 • організація та проведення професійної підготовки педагогічного й інженерно-технічного персоналу, орієнтованої на сучасні дидактичні технології;
 • організація і проведення експертизи та сертифікації виробництв у сфері послуг.

За напрямом реалізації освітньо-професійної функції на Центр покладається:

 • поєднання загальноосвітньої і вищої професійної підготовки фахівців у сфері послуг, здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів відповідно до покликань, інтересів іздібностей випускників середніх шкіл (підготовка);
 • здобуття нової кваліфікації, нової спеціальності та професії на основі попередньо здобутої в навчальному закладі освіти і досвіду практичної роботи, поглиблення професійних знань, умінь та навичок (перепідготовка);
 • організація навчання, що сприяє поглибленню знань з фундаментальних і прикладних дисциплін, новітніх технологій у сфері послуг, з метою підвищення кваліфікації на основі попередньо отриманої спеціальності (підвищення кваліфікації).

За напрямом реалізації навчально-виховної функції у Центрі передбачається створення умов:

 • розвитку здібностей, талантів та задоволення інтересів, духовних запитів і потреб щодо професійної орієнтації (поза вузівська навчально-виховна робота);
 • задоволення пізнавальних потреб та рівня освіченості, розвиток і вдосконалення особистості людини (самоосвіта і виховання);
 • формування фізичної й духовної гармонії та культури (фізичне виховання).

За напрямом реалізації навчально-виробничої функції у Центрі здійснюється:

 • формування та розвиток професійних умінь і навичок виконання робіт у сфері послуг за кваліфікаційним рівнем "Робітник"
 • формування та розвиток професійних умінь і навичок виконання робіт у сфері послуг за кваліфікаційним рівнем "Молодший бакалавр";
 • формування та розвиток професійних умінь і навичок виконання робіт у сфері послуг відповідно до кваліфікаційних рівнів та спеціальностей, акредитованих у Центрі.

За напрямом реалізації спортивно-виховної діяльності Центр проводить заходи:

 • формування та розвитку загальнофізичної культури тих, хто навчається і тих, хто залучений до навчально-виховного процесу й наукової діяльності;
 • розвитку здібностей і талантів з фехтування, футболу, картингу, інших видів спорту, у тому числі й спеціальних.

За напрямом реалізації господарської діяльності на Центр покладається:

 • створення механізмів реалізації фінансово-економічної стратегії Центру щодо  освітньо-професійної,   навчально-виховної  та  науково-технічної діяльності;
 • формування й розвиток матеріально-технічного забезпечення освітньо-професійної, навчально-виховної, навчально-виробничої та науково-технічної діяльності;
 • розвиток аудиторної, лабораторної та виробничої інфраструктури Центру;
 • медичне, реабілітаційно-оздоровче, профілактичне обслуговування учасників навчально-виховного процесу;
 • організація побуту та харчування осіб, які навчаються в Центрі;
 • надання транспортних, торговельних та інших послуг для учасників навчально-виховного та науково-дослідного процесу;
 • організація й проведення видавничої діяльності та реалізація видавничої продукції через торговельну мережу.

Адміністрація і Педагогічна рада Центру у своїй Концепції виходять з основоположної ідеї про те, що майбутні випускники мають бути фахівцями, всебічно підготовленими для життя і праці у ХХІ столітті. В основі Концепції лежить "модель спеціаліста сфери послуг" з обраних спеціальностей. Йдеться не тільки про знання і навички своєї вузької професії, але широкий загальний кругозір, культурно-освітній рівень,  комп'ютерну і естетико-психологічну підготовку. 

Модель сучасного спеціаліста сфери обслуговування  передбачає оволодіння кількома десятками різноманітних дисциплін, які умовно можуть бути згруповані у три блоки – загальноосвітніх, фахово-фундаментальних і фахово-спеціальних. Вся науково-навчальна робота Центру підпорядковується логіці,  методології у поєднанні з методикою, органічному взаємозв’язку окремих дисциплін між собою, прищепленню і набуттю фахівцями практичних навичок та умінь.

Усі підрозділи Центру (наукові, навчальні, методичні, технічні, майстерні та лабораторії) зосереджують свою увагу на новітніх  педагогічних технологіях підготовки майбутніх фахівців сервісних спеціальностей.

окна фотограф html php памятники знакомства